Skip to content

मराठी व्याकरण || Marathi Vyakaran

Home » विरुद्धअर्थी शब्द » opposite words in Marathi ||virudharthi shabd in marathi || मराठी व्याकरण विरुद्धार्थी शब्द

opposite words in Marathi ||virudharthi shabd in marathi || मराठी व्याकरण विरुद्धार्थी शब्द

opposite words in Marathi

opposite words in Marathi

-:विरुद्धार्थी शब्द:-

अनाथ   ×  सनाथ                                                कळस  ×  पाया   

अनुकूल  ×  प्रतिकूल                                          कर्कश  × मंजुळ

अब्रू     ×   बेअब्रू                                                    किमान  × कमाल

अवजड   ×   हलके                                             कोमल  × कठोर

अवघड   ×    सोपे                                                 कुरूप   × सुंदर

अर्थपूर्ण   ×   निरथक                                          कृपा   ×  अवकृपा

अध्ययन   ×  अध्यापन                                        कच्चा  ×  पक्का

आकाश    ×   पाताळ                                          कृष्ण   × धवल

अमावस्या  ×   पोर्णिमा                                        काळोख  × प्रकाश

आदर      ×   अनादर                                           अवर्चीन  × प्राचीन

virudharthi shabd in Marathi

 

आवडता    ×   नावडता                                अभिमान × दूरभीमान

आपुलकी    ×   दुरावा                                  असाध्य × साध्य

आस्तिक    ×   नास्तिक                               अव्यक्त × व्यक्त

आळशी     ×   उद्योगी                                   अतिवृष्टी × अवषरण

आनंदी      ×   दुखी                                          अमृत    × विष

आळस      ×   उत्साही                                  अलीकडे   × पलीकडे

आस्था      ×   अनास्था                                  आवक    ×  जावक

आशीर्वाद    ×   शाप                                     आरोग्य   ×   अनारोग्य

आत        ×   बाहेर                                          आवृत    ×    अनावृत

आयात      ×   निर्यात                                    इकडे     ×   तिकडे

virudharthi shabd in Marathi

            

कनिष्ठ     ×    वरिष्ठ                                              इष्ट     ×   अनिष्ट

इहलोक  ×  परलोक                                          इमान × बेईमान

इलाज   ×  नाईलाज                                             इमानी × बेईमानी

उगवने   × मावळणे                                            उधळ्या × कंजूष

उच्च     × नीच                                                         उजवा × डावा

उपयोगी   × नीरुउपयोगी                              उपद्रवी × नीरुपद्रावी

उपाय     × निरुपाय                                           उतीर्ण  × अनुत्तीर्ण

उपस्थित   × अनुपस्थित                                  उचित   × अनुचित

गुण       × अवगुण                                                 गच्च    × विरळ

गतकाल    × भविष्यकाळ                                 गुरु      × शिष्य

opposite words in marathi

घट्ट       × पातळ                                                           घनदाट   × विर

चढण      × उतरण                                                     चांगले   × वाईट

चूक        × बरोबर                                                        चोर     × सव

चव       × बेचव                                                              चपळ    × मंद

आदी      × अंत                                                           आजी    × माजी

आवश्यकता × अनावश्य्क्ता                           आघाडी   × पिछाडी

आरंभ      × शेवटी                                                   आसक्ती  × अनासक्ती

अबोल     ×  वाचाळ                                                अपेक्षित  × अनपेक्षित

अनुभवी    × अननुभवी                                          अवधान  × अनवधान

अविभक्त   × विभक्त                                              अवर्णनीय × वर्णनीय

अपवित्र     × पवित्र                                                     असंग    × संग

अजान      × निजान                                                  अपेक्षित   × अनपेक्षित

नैसर्गिक     × कृत्रिम                                                    अदृश्य    × दृश्य

virudharthi shabd in Marathi    

अप्रत्यक्ष     × प्रत्यक्ष                                              अयाचित  × याचित

अकर्मक  × सकर्मक                                             अथांग × थांग

उंच     × ठेंगणा                                                       उत्साह × नीरुत्साह

उताणा  × पालथा                                                    उग्र    × सौम्य

उत्कर्ष  × अपकर्ष                                                उदय   × अस्त

उदार   × कंजूष                                                   उत्कृष्ट  × निकृष्ट

उपकार  × अपकार                                        उष्ण    × थंड

एकत्र    × वेगवेगळे                                         एक     × अनेक

कळा    × पांढरा                                               कोवळे   × जून

कौतुक   × निंदा                                                 खरे     × खोटे

खाली    × वर                                                     खंडन    × मंडन

virudharthi shabd in Marathi

जय     × पराभव                                          कर्णमधुर  × कर्णकटू

कडू     × गोड                                                कच्चे    × पक्के

कठोर   × मृदू                                               कायदेशीर × बेकायदेशीर

कीर्ती   × अपकीर्ती                                     कृश      × स्थूल

तरुण   × म्हातारा                                       ताजा      × शिळा

तीक्ष्ण  × बोथट                                            तेजी      × मंदी

तारक  × मारक                                         तिरपा     × सरळ

तेजस्वी × निस्तेज                                     थोरला    × धाकटा

थोर    × लहान                                             नफा     × तोटा

नवा    × जुना                                                 दाट      × वीरळ

नाशवंत × अविनाशी                              नक्कल   × अस्सल

निर्भय  ×  भित्रा                                           दुरुस्त    × नादुरुस्त virudharthi shabd in Marathi

दुष्ट    × सुष्ट                                                           दोष × गुण

देशभक्त × देशद्रोही                                     चल  × अचल

चिरकाल  × अल्पकाळ                              चंचल  × स्थिर

जन्म     × मृत्यू                                                 जलद  × सावकाश

एकदम    × दुमत                                        औरस  × अनौरस

ग्राह       × अग्राह                                           खिन्न  × प्रसन्न

खोल      × उथळ                                         खरेदी   × विक्री

खात्री      × संशय                                        गंभीर   × अवखळ

ग्रामीण    × शहरी                                       गोरा    × काळा

गुळगुळीत  × खरबडीत                       धनाढ्य   × दारिद्र

धिक्कार    × स्वीकार                               धनी    × चाकर

opposite words in marathi

धूर्त        × भोळा                                                   नर      × नारी

नकार      × होकार                                         नापास    × पास

निष्काम    × सकाम                                     नीती     × अनीती

न्याय      × अन्याय                                        निरोगी    × रोगी

नियंत्रित    × अनियंत्रित                           फायदा     × तोटा

बेरीज      × वजाबाकी                              नम्रता      × उध्तटपना

बलवान     × दुर्लब                                     बुद्धिमान   × मठ

भरभराट    × ऱ्हास                                    भारती     × ओहोटी

भाग्यवान   × भाग्यहीन                            निर्भत्स्रना   × स्तुती

पाप        × पुण्य                                             पारदर्शक    × अपारदर्शक

पुढे         × मागे                                             ऐलतीर      × पैलतिर

ओवळा      × सोवळा                               ओले       × सुके

virudharthi shabd in Marathi

एकवचन × अनेकवचन                                   गबाळा × नीटनेटका

गबाळा   × नीटनेटकेपणा                             गरम  × थंड

झहाल    × मवाळ                                             जागृत  × निद्रिस्त

जीत     × विजयी                                              जमा    × खर्च

जाणता   × अजाणता                                   झपाझपा × सावकाश

टंचाई    × विपुलता                                      टणक   × मउ

ढ       × हुशार                                                 ढब्बू    × किरकोळ

प्रामाणिक × अप्रामाणिक                      प्रसिध्द   × अप्रसिद्ध

प्रगती    × अधोगती                                    प्रखर    × सौम्य

परिहार्य   × अपरिहार्य                             प्रतिष्ठा  × अप्रतिष्ठा

पसंत     × नापसंत                                      पापी    × निष्पाप

virudharthi shabd in Marathi

 • फरक     × साम्य                                         फिकट  × गडद
 • फुलणे     × कोमेजणे                               दृश्य    × अदृश्य
 • बरोबर     × चूक                                        दिवस   × रात्र
 • दीर्घ       × ऱ्हस्व                                         दुष्काळ   × सुकाळ
 • दुर्जन      × सज्जन                                   दुर्भीक्ष    × सुबत्ता
 • मान       × अपमान                                  भक्कम   × कुमकुवत
 • भव्य       × चिमुकले                                मित्र’    ×  शत्रू
 • मावळता    × उगवता                            देव      × दानव
 • दूर         × जवळ                                       धनवान   × निर्धन
 • धर्म        × अधर्म                                       धीट     × भित्रा
 • यश        × अपयश                                  येथे     × तेथे
 • मर्द        × नामर्द                                     मलूल    × टवटवीत

मनोरंजन × कंटाळवाणे                                  विवेक × अविवेक

मुर्त्य     × अमर्त्य                                                   मंजुळ × कर्कश

योग्य     × अयोग्य                                                 रणशूर × रणभीरु

राग      × लोभ                                                      राजमार्ग × आडमार्ग

रिकामा’  × भरलेला                                        रुंद     × अरुंद

रुचकर   × बेचव                                             ऱ्हस्व    × दीर्घ

रुकार    × नकार                                            राव     × रंक

रेलचेल   × टंचाई                                            रखरखीत  × सौम्य

लैकिक   × दुर्लैकिक                                    लक्ष      × दुर्लक्ष

लोभी    × निर्लोभी                                           लघु       × गुरु

वैयक्तिक × सार्वजनिक                            विशाल    × छोटे

virudharthi shabd in Marathi

स्तुती    × निंदा                                                      स्थूल     × कृश

स्वकीय   × परकीय                                         सन्मार्ग    × कुमार्ग

सम      × विषम                                                  सरळ     × वक्र

सबळ     × दुर्बल                                             सहा      × असहा

प्रगती     × अधोगती                                       हलके      × अवजड

प्रिय       × अप्रिय                                            पूर्णाक      × अपुर्णाक

प्रकट      × अप्रकट                                     प्रमाण      × अप्रमाण

भंग       × अभंग                                           विधायक     × विघातक

विभक्त    × एकत्र’                                     वरिष्ठ       × कानिष्ठ

वियोग     × संयोग                                      सुबोध       × दुर्बोध

वेध       × निर्वेध                                          विनाशी       × अविनाशी

हर्ष       × खेद                                               विकास       × ऱ्हास

विव्श्रास  × अविव्श्रास                                     विवाद  × निर्विवाद

विसंवाद  × सुसंवाद                                       शंका   × कुशंका

शहाणा   × मूर्ख                                                शीतल  × तप्त

शुभशकून × अपशकून                              शूर     × भित्रा

शुक्लपक्ष  × कृष्णपक्ष                                आस्तिक  × नास्तिक

शुध्दपक्ष   × वध्दपक्ष                                  शिघ्र     × मंद

श्रीमंत     × गरीब                                         श्वास      × निश्वास

श्रेष्ठ      × कनिष्ठ                                            सार्थ       × निर्थक

सद्य     × निर्दय                                            सजातीय    ×  विजातीय

सतेज     × निस्तेज                                   सुशिक्षित    × अशिक्षित

virudharthi shabd in Marathi

स्वर्ग      × नरक                                          स्वतंत्र     × परतंत्र

स्मृती     × वीस्मृती                                    अनासक्ती   × आसक्ती

आपला     × परका                                    माहेर       × सासर

मालक     × नोकर                                     माजी       × आजी

येणे       × जाने                                             श्रुत        × अश्रूत

श्लेष      × अश्लेष                                     सुलभ       × दुर्लभ

सुरूप      × कुरूप                                  सूर        × असुर

सौम्य     × भेद                                            सुबक       × बेढक

सकर्मक    × अकर्मक                           संकुचीत      × व्यापक

सगुण      × निर्गुन                                      सचेतन       × अचेतन

सदाचार     × दुराचार                            सजीव        × निर्जीव

सदगती      × दुर्गती                                सधावा        × विधवा

सुकर        × दुष्कर                                 सुगम         × दुर्गम

सरेल    ×  बेसूर                                                        अजून  × अग्रज

कृपण    × उदार                                                    सुविख्यात × कुविख्यात

क्षम्य     × अक्षम्य                                                सुविचार   × कुविचार

सोय      × गैरसोय                                              हितकारक   × हितकारक

हार       × जीत                                                      हानी       × लाभ

होकार     × नकार                                            क्षणिक     × चिरकाळ

ज्ञात       × अज्ञात                                              आपला     × परका

स्वार्थ      × परमार्थ                                         असमाधान    × समाधान

मान       × अपमान                                        अल्लड      × पोक्त

अजस्त्र     × चिमुकले                                 कीर्ती       × अपकीर्ती

अनुराग     × राग                                             देव         × दानव

virudharthi shabd in Marathi

इलाज     × नाईलाज                                                खेद        × हर्ष

सुरक्षित    × असुरक्षित                                          परका       × आपला

जाने      × येणे                                                             देवी        × देवता

स्त्री      × पुरुष                                                          आकाश      × जमीन

जर      × तर                                                              जोश        × कंटाळा

ताजी     × शिळी                                                    जास्त       × थोडी

तहान     × भूक                                                       द्या         × राग

झोप     × जाग                                                         नवे       × जुने

प्रेम      × द्वेष                                                          फार       × कमी

फिकट    × गडद                                               बंद        × उघडा

भारती    × आहोटी                                           भय        × अभय

महाल     × झोपडी                                           माता       × पिता

मुका   × बोलका                                                       लबाड  × भोळा

वापर   × गैरवापर                                                   विसरणे × आठवणे

सकाळ  × संध्याकाळ                                          संवाद   × विसंवाद

सान    × थोर                                                            सावध    × बेसावध

सार्वजनिक × खाजकि                                      सानुली   × मोठी

सुटका    × अटक                                                हिंसक    × अहिंसक

हसणे     × रडणे                                                 हसतमुख  ×  रडततोंड

स्वस्त    × महाग                                                शीतल    × उष्ण

शिखर    × पायथा                                            सदाचार    × दुराचार

विलंब    × त्वरा                                                  लय       × पारंभ

लोभी     × निर्लोभी                                          रूपवान      × कुरूप

virudharthi shabd in Marathi

रिकामे    × भरलेले                                 

भांडण    × सलोखा                               

पात्र      × अपात्र                                       

समोरचा  × मागचा                               

रोड       × सुदृढ

पुढे       × मागे

दयाळू  × जुलमी

लक्ष       × दुर्लक्ष

virudharthi shabd in Marathi

opposite words in marathi

Opposite Words

विरुद्धार्थी शब्द आणि उदाहरणे:

आनंद – दु:ख

प्रकाश – अंधकार

मित्र – शत्रु

सुंदर – बदला

खुश – दु:खी

सफल – असफल

बदला – अपरिवर्तन

उच्च – निम्न

साहसी – डरपोक

पुरुष – स्त्री

स्वतंत्र – बंद

समृद्ध – गरीब

समझदार – मूर्ख

ब्राह्मण – शूद्र

ज्ञान – अज्ञान

आत्मविश्वास – अनिश्चितता

प्रेम – द्वेष

स्वास्थ्य – अवस्थिती

प्रेमिका – दुश्मन

सुख – दु:ख

प्रेम – विरह

सत्य – असत्य

जीवन – मृत्यु

अच्छा – खराब

बच्चा – वयोमान

आनंदी – उदासीन

सुसंगत – असंगत

पूर्ण – अधूरा

दिन – रात्रि

गर्म – ठंडा

सुखी – दरिद्र

प्रारंभ – समाप्ति

अच्छूत – अशुद्ध

स्वच्छ – गंद

विश्वास – अविश्वास

जीवनी – मृत्यूची

सहानुभूति – निष्ठा

विकृत – सामान्य

गौरव – अपमान

स्वागत – अस्वागत

सफलता – असफलता

सुन्दर – अदूर

उत्साह – निरुत्साह

उपयोगी – अवयव

सहाय्यक – असहाय्यक

प्रसन्न – निराश

आत्मा – शरीर

प्रेरणा – निराशा

उत्तर – पूर्व

द्वितीय – पहिला

संकेत – असंकेत

सजीव – मृत

सफाई – असफाई

शांत – अशांत

opposite words in Marathi

यशस्वी – अयशस्वी

सर्वोत्तम – अत्यंत

उपहार – दान

पूर्व – पश्चात

बुद्धिमत – मूर्ख

वाचन – लेखन

प्रतिसाद – प्रश्न

अध्ययन – अशिक्षण

स्वीकृत – अस्वीकृत

साक्षर – अनाक्षर

स्नेह – विरोध

उद्योग – आलस्य

साहित्य – विज्ञान

प्रगती – पतन

आत्मनिर्भर – अनिर्भर

नियमित – अनियमित

सजग – असजग

स्वतंत्रता – बंधन

सामाजिक – व्यक्तिगत

संयम – असंयम

प्राथमिक – मुख्य

प्रेरित – अप्रेरित

सुरक्षित – असुरक्षित

उद्योगशील – आलस्यपूर्ण

स्थिर – अस्थिर

विवाद – सहमती

जीवंत – मृत

संपूर्ण – अधूरा

आकर्षक – अचानक

संपत्ति – दरिद्रता

उत्तरदायित्व – अबाधित

समर्पण – असमर्पित

प्रगती – पतन

आत्मनिर्भर – अनिर्भर

नियमित – अनियमित

सजग – असजग

स्वतंत्रता – बंधन

सामाजिक – व्यक्तिगत

संयम – असंयम

प्राथमिक – मुख्य

प्रेरित – अप्रेरित

सुरक्षित – असुरक्षित

उद्योगशील – आलस्यपूर्ण

स्थिर – अस्थिर

विवाद – सहमती

जीवंत – मृत

संपूर्ण – अधूरा

आकर्षक – अचानक

संपत्ति – दरिद्रता

उत्तरदायित्व – अबाधित

समर्पण – असमर्पित

संयम – असंयम

उपयुक्त – अनुपयुक्त

विजयी – हारी

उत्तर – पूर्व

आत्मविश्वास – अनिश्चितता

संयुक्त – असंयुक्त

समृद्ध – दरिद्र

सामर्थ्य – अयोग्यता

सफलता – असफलता

स्नेह – विरोध

प्रेम – द्वेष

सजीव – मृत

समृद्ध – गरीब

स्वतंत्रता – अबंधितता

नम्र – घमण्य

संविदान – अविधान

सुगंध – दुर्गंध

अनुशासन – उच्चवाद

सफाई – असफाई

उत्साह – निरुत्साह

शांत – उत्कट

साहित्य – विज्ञान

प्रेरणा – निराशा

सुसंगत – अशिष्ट

आत्मनिर्भर – अनिर्भर

सहयोग – विरोध

उत्तरदायित्व – अबाधित

सभासद – प्रमुख

समाधान – संकट

सुरक्षित – असुरक्षित

प्रगती – पतन

साहित्य – कला

स्वागत – अस्वागत

प्राथमिक – मुख्य

उपहार – दान

सामाजिक – व्यक्तिगत

संयम – असंयम

सफलता – असफलता

उपयोगी – अनुपयोगी

गौरव – अपमान

शांत – अशांत

स्वतंत्रता – बंधन

सहकार्य – विरोधी

उपयुक्त – अनुपयुक्त

सुसंगत – असुसंगत

opposite words in Marathi

आत्मनिर्भर – अनात्मनिर्भर

सहयोग – विरोध

उत्तरदायित्व – अबाधित

सभासद – प्रमुख

समाधान – संकट

प्रगती – पतन

साहित्य – विज्ञान

स्वागत – अस्वागत

प्राथमिक – मुख्य

उपहार – दान

सामाजिक – व्यक्तिगत

संयम – असंयम

सफलता – असफलता

उपयोगी – अनुपयोगी

गौरव – अपमान

संयम – असंयम

उपयुक्त – अनुपयुक्त

विजयी – हारी

उत्तर – पूर्व

आत्मविश्वास – अनिश्चितता

संयुक्त – असंयुक्त

समृद्ध – दरिद्र

सुसंगत – अशिष्ट

स्वतंत्रता – अबंधितता

नम्र – घमण्य

संवाद – चुप

प्रेरणा – निराशा

सामर्थ्य – अयोग्यता

सफलता – असफलता

स्नेह – विरोध

प्रेम – द्वेष

विश्वास – अविश्वास

सहाय्यक – असहाय्यक

उद्योगशील – आलस्यपूर्ण

सहकार्य – विरोधी

उदार – कृपाहीन

सुविधा – असुविधा

आत्मा – शरीर

आदर्श – विचारांचा

अभिमान – निराभिमान

विश्वास – अविश्वास

सुधारणा – प्रतिसाद

गुप्त – प्रकट

स्थायित्व – अचंभितता

संकीर्ण – विस्तृत

अनुशासन – आवाहन

परिस्थिती – स्थिती

उद्घाटन – समापन

आकर्षक – अपर्याप्त

शांत – अशांत

संवाद – चुप

आकर्षण – विकर्षण

प्रेरणा – निराशा

समर्थन – विरोध

सुख – दु:ख

प्रेम – विरह

सत्य – असत्य

जीवन – मृत्यु

अच्छा – खराब

बच्चा – वयोमान

आनंदी – उदासीन

सुसंगत – असंगत

पूर्ण – अधूरा

दिन – रात्रि

गर्म – ठंडा

सुखी – दरिद्र

प्रारंभ – समाप्ति

अच्छूत – अशुद्ध

स्वच्छ – गंद

विश्वास – अविश्वास

जीवनी – मृत्यूची

सहानुभूति – निष्ठा

विकृत – सामान्य

प्रगती – पतन

आत्मनिर्भर – अनिर्भर

नियमित – अनियमित

सजग – असजग

स्वतंत्रता – बंधन

सामाजिक – व्यक्तिगत

संयम – असंयम

प्राथमिक – मुख्य

प्रेरित – अप्रेरित

सुरक्षित – असुरक्षित

उद्योगशील – आलस्यपूर्ण

स्थिर – अस्थिर

विवाद – सहमती

जीवंत – मृत

संपूर्ण – अधूरा

आकर्षक – अचानक

संपत्ति – दरिद्रता

उत्तरदायित्व – अबाधित

समर्पण – असमर्पित

गौरव – अपमान

स्वागत – अस्वागत

सफलता – असफलता

सुन्दर – अदूर

उत्साह – निरुत्साह

उपयोगी – अनुपयोगी

सहाय्यक – असहाय्यक

प्रसन्न – निराश

आत्मा – शरीर

प्रेरणा – निराशा

उत्तर – पूर्व

द्वितीय – पहिला

संकेत – असंकेत

सजीव – मृत

सफाई – असफाई

शांत – अशांत

यशस्वी – अयशस्वी

सर्वोत्तम – अत्यंत

उपहार – दान

पूर्व – पश्चात

बुद्धिमत – मूर्ख

वाचन – लेखन

प्रतिसाद – प्रश्न

अध्ययन – अशिक्षण

स्वीकृत – अस्वीकृत

साक्षर – अनाक्षर

स्नेह – विरोध

उद्योग – आलस्य

साहित्य – विज्ञान

प्रगती – पतन

आत्मनिर्भर – अनिर्भर

नियमित – अनियमित

सजग – असजग

स्वतंत्रता – बंधन

सामाजिक – व्यक्तिगत

संयम – असंयम

प्राथमिक – मुख्य

प्रेरित – अप्रेरित

सुरक्षित – असुरक्षित

उद्योगशील – आलस्यपूर्ण

स्थिर – अस्थिर

विवाद – सहमती

जीवंत – मृत

संपूर्ण – अधूरा

आकर्षक – अचानक

संपत्ति – दरिद्रता

उत्तरदायित्व – अबाधित

समर्पण – असमर्पित

संयम – असंयम

उपयुक्त – अनुपयुक्त

विजयी – हारी

उत्तर – पूर्व

आत्मविश्वास – अनिश्चितता

संयुक्त – असंयुक्त

समृद्ध – दरिद्र

सुसंगत – अशिष्ट

स्वतंत्रता – अबंधितता

नम्र – घमण्य

संवाद – चुप

प्रेरणा – निराशा

सामर्थ्य – अयोग्यता

सफलता – असफलता

स्नेह – विरोध

प्रेम – द्वेष

विश्वास – अविश्वास

सहाय्यक – असहाय्यक

उद्योगशील – आलस्यपूर्ण

गौरव – अपमान

स्वागत – अस्वागत

सफलता – असफलता

सुन्दर – अदूर

उत्साह – निरुत्साह

उपयोगी – अनुपयोगी

सहाय्यक – असहाय्यक

प्रसन्न – निराश

आत्मा – शरीर

प्रेरणा – निराशा

उत्तर – पूर्व

द्वितीय – पहिला

संकेत – असंकेत

सजीव – मृत

सफाई – असफाई

शांत – अशांत

यशस्वी – अयशस्वी

प्रेम – विरह

सत्य – असत्य

जीवन – मृत्यु

अच्छा – खराब

बच्चा – वयोमान

आनंदी – उदासीन

सुसंगत – असंगत

पूर्ण – अधूरा

दिन – रात्रि

गर्म – ठंडा

सुखी – दरिद्र

प्रारंभ – समाप्ति

अच्छूत – अशुद्ध

स्वच्छ – गंद

विश्वास – अविश्वास

जीवनी – मृत्यूची

सहानुभूति – निष्ठा

विकृत – सामान्य

 

virudharthi shabd in Marathi

error: Content is protected !!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap