सर्वनाम -मराठी व्याकरण

                                     

     

 

 

                                         सर्वनाम 

                                            सर्वनाम   म्हणजे   नाम    ऐवजी   येणारा   शब्द 
 • सर्वनामा करिता वापरल्या जाण्याऱ्या परंतु स्वतंत्र अस्तित्व नसलेला शब्द म्हणजे सर्वनाम होय .
 • नाम ऐवजी येणाऱ्या विकारी शब्द सर्वनाम म्हणतात .
 • सर्वनामाला स्वताचा अर्थ नसतो सर्वनाम ज्या नामाबद्दल आलेला असतो त्या नामाचा अर्थ त्याला प्राप्त होतो.

                                                                 सर्वनाम = प्रतीनाम 

 • एकून मूळ सर्वनामे ९ आहेत

                                   मी –तू–तो–हा–जो–कोण–काय–आपण–स्वतः ह  

 •  लिंग नुसार बदलणारे सर्वनाम ३ आहेत 

                      उ.दा .  तो–हा–जो 

                          पु.                    स्री                न.पु 

                             तो                     ती                              ते 

                                       हा                              ही                               हे  

                                       जो                             जी                              जे  

 •  वचनानुसार बदलणारी सर्वनामे पाच आहेत 

         उ.दा .    मी–तू–तो–हा–जो

                          एकवचन                            अनेकवचन  

                       तो,  ती, ते                                       त्या 
                       हा ,हि , हे                                        ह्या 
                       जो,जी ,जे                                        ज्या 
                       मी                                                   आम्ही
                       तू                                                    तुम्ही 
                        

                                     सर्वनाम

 • वरील तिन्हीही वर्गातील नामाबद्दल येणाऱ्या सर्वनामांना पुरुषवाचक सर्वनाम असे म्हणतात 

  • सर्वनामाचे एकून सहा प्रकार आहेत 

   १)  पुरुषवाचक सर्वनाम 

   २) दर्शक   सर्वनाम 

   ३) संबंधी सर्वनाम 

   ४) प्रश्नार्थक सर्वनाम 

   ५) सामान्य /अनिच्छित सर्वनाम 

   ६) आत्मवाचक सर्वनाम  


   १)  पुरुषवाचक सर्वनाम :-

                                      पुरुषवाचक सर्वनामाचे तीन प्रकार 

   1  प्रथम पुरुषवाचक 

   2 द्वितीयपुरुषवाचक

   3 तृतीय पुरुषवाचक

    

   

प्रथम पुरुषवाचक :-

                               जे सर्वनाम स्वतः ह विषयी वापरतात त्यांना प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणतात 

उ.दा .         मी–आम्ही –आपण–स्वतः ह 

१) मी गावी जातो 

२) आम्ही स्पर्धा जिंकली

३) स्वतः ह चित्रपट पहिला     

2 द्वितीय पुरुषवाचक :-

                                  ज्याच्याशी बोलतो त्याविषयी वापरतात येणारे सर्वनाम होय 

उ.दा .    तू , तुम्ही 

१) तू गावी जाणार का ?

२) तुम्ही परीक्षा दिली 

३) तू क्रिकेट खेळ

 

3 तृतीय पुरुषवाचक :-

                                 ज्याच्या  विषयी ज्या बाबत बोलत जातो त्याकरिता वापरण्यात येणारे सर्वनाम 

       

उ.दा . तो , ती ,ते , त्या 
१) तो क्रिकेट  खेळतो 
२) ती रांगोळी काढते 
३) ते घर बंद आहे 
४) त्या मुलाचे नाव काय आहे ?

                        

                                 

Stay With Us

I am Marathi Grammar Tutor giving free lessons on Grammar In Marathi

Leave a Reply

Social

Stay With Us
Copyright © 2018 Marathi Grammar || Marathi Vyakaran
%d bloggers like this: