भाववाचक नाम -Marathi Grammar

                                   भाववाचक नाम

भाववाचक :-

                      ज्या नामामुळे प्राण्यातील किवा पदार्थातील एखाद्या गुणाचा किंवा धर्माचा बोध होतो त्यास भाववाचक नाम असे म्हणतात 
  • भाववाचक नामांना वेगळे अस्तीत्व नसते 
  • ते काल्पनिक असते 
  • भाववाचक नामात प्राणी व वस्तू यामधील गुणांचा बोध होतो तसेच भाववाचक नाम एकवचनी असते 
  • भाववाचक नामांना            य , त्व  , पण . पणा , गिरी,, वा , ई / आई, ता  

                                              या सारखे  प्रत्यय लागून भाववाचक नामे तयार होतात 

य 

                       नाम/विशेषण  + प्रत्यय                                      भाववाचक

                  १) सुंदर                +               य            =                                             सौदर्य 

                   २) मधुर               +               य            =                                             माधुर्य 

                   ३)शूर                  +              य             =                                             शौर्य

  त्व                   

                 नाम/विशेषण  + प्रत्यय                                      भाववाचक

                  १) देव                +               त्व             =                                      देवत्व

                   २) शत्रू                +              त्व           =                                       शत्रुत्व                               

                    ३)मित्र           +              त्व                  =                                    मित्रत्व

                                  

  पण/पणा

                    

                  नाम/विशेषण  + प्रत्यय                                      भाववाचक

                  १) देव                +               पण             =                                      देवतपण 

                   २) बाल                +             पण            =                                       बालपण                            

                    ३)शाहाण            +              पण           =                                    शहाणपण 

                    ४) चांगुल           +              पण           =                                      चांगुलपणा

गिरी

                   नाम/विशेषण  + प्रत्यय                                      भाववाचक

                  १) शिपाई                +              गिरी           =                                 शिपाईगिरी

                   २) फसवे                 +             गिर            =                                  फसवेगिरी                          

                    ३)गुंडा             +              गिरी                =                                 गुंडगिरी 

ई / आई,

 

                   नाम/विशेषण  + प्रत्यय                                      भाववाचक

                  १) गरीब                +             ई                  =                                 गरिबी

                   २) श्रीमंत                 +            ई                =                                  श्रीमंती                 

                    ३)सकाळ              +             ई                 =                                 सकाळी

     ता                                 

                   नाम/विशेषण  + प्रत्यय                                      भाववाचक

                    १) नम्र                 +             ता                   =                               नम्रता

                   २) सुंदर                  +          ता                =                                  सुंदरता                  

                    ३)देव               +                ता                 =                                देवता 

वा

                    नाम/विशेषण  + प्रत्यय                                      भाववाचक

                    १) गार                  +           वा                   =                           गारवा 

                   २) थंड                   +          वा                    =                              थंडावा                   

                    ३)ओल                +            वा                  =                               ओलावा 

 

Stay With Us

I am Marathi Grammar Tutor giving free lessons on Grammar In Marathi

Leave a Reply

Social

Stay With Us
Copyright © 2018 Marathi Grammar || Marathi Vyakaran
%d bloggers like this: