marathi grammar shabdanchya jati

      Marathi grammar shabdanchya jati

marathi grammar shabdanchya jati

शब्दाच्या जाती /

शब्दाच्या एकून आठ जाती आहेत.

१) नाम                                                             ५) क्रियाविशेषण अव्यय

२) सर्वनाम                                                        ६) शब्दयोगी अव्यय

३) विशेषण                                                        ७) उभयान्वयी अव्यय

४) क्रियापद                                                       ८) केवलप्रयोगी अव्यय

        १ ते ४ ला विकारी/ विकरण/ सव्यय असे म्हणतात= बदलणारा

        ५ ते ८ ला  अविकारी /अविकरण/अव्यय = न बदलणारा

१) सव्यय/marathi grammar shabdanchya jati

              नाम , सर्वनाम ,विशेषण,क्रियापद,या चार जातीत लिंग,वचन,विभक्ती,यामुळे बदल होतो .त्याला विकारी /विकारान/सव्यय/ असे म्हणतात

                           लिंग /marathi grammar shabdanchya jati

                                                      पुं                     स्त्री                     न.पु.

१) नाम                                          मुलगा             मुलगी                     मुले                   

२) सर्वनाम                                      तो                  ती                          ते                  

३) विशेषण                                      चांगला          चांगली                    चांगले               

४) क्रियापद                                     खेळतो          खेळते                   खेळतात

 

                            वचन /marathi grammar shabdanchya jati

                                                      एकवचन                      अनेकवचन

१) नाम                                            मुलगा                          मुले/मुलगे                    

२) सर्वनाम                                      तो                                   त्या   

३) विशेषण                                      चांगला                           चांगले         

४) क्रियापद                                     खेळतो                           खेळतात 

 

                                                      पुरुष

१) प्रथम पुरुष                            मी — आम्ही 

२)द्वीतिया  पुरुष                         तू —–तुम्ही 

३)तृतीय पुरुष                            तो ,ती,ते,त्या 

 

 

२) अव्यय 

             क्रियाविशेषण ,शब्दयोगी,उभयान्वयी ,केवलप्रयोगी, यांच्या रुपात लिंग ,वाचन,पुरुष,यांच्यामुळे बदल होत नाही त्यास अविकारी /अविकरण/अव्यय /असे म्हणतात 

                                             

                 क्रियाविशेषण/marathi grammar shabdanchya jati

                                     घोडा                जलद                   धावतो 

                                               नाम                     क्रि.विशेषण               क्रियापद 

 

                             स्त्री.               घोडा                जलद                   धावतो           

  लिंग                      पू.                घोडा                जलद                   धावतो

                             न.पू .             घोडा                जलद                   धावतो 

 

                          

                             एक             मुलगा              जलद                   धावतो           

वचन                  अनेक             मुले                 जलद                   धावतात  

 

 

                   शब्दयोगी अव्यय /marathi grammar shabdanchya jati

पू.                               घोडा                      झाडाखाली             बसतो 

स्त्री .                          घोडा                    झाडाखाली           बसते 

न.पू.                          घोडा                     झाडाखाली           बसतात  

 

वरील उदाहरणात लिंग ,वचन,पुरुष ,यामुळे बदल झालेला दिसत नाही म्हणून त्याला अव्यय असे म्न्हानतात .

 

                            

Stay With Us

I am Marathi Grammar Tutor giving free lessons on Grammar In Marathi

Leave a Reply

Social

Stay With Us
Copyright © 2018 Marathi Grammar || Marathi Vyakaran
%d bloggers like this: